Tunguruve tutatu

ChiShona

English

Paivepo netunguruve tutatu.

Tunguruve utwu twaigara namai vatwo mukamba kadiki.

Once upon a time, there were three little pigs.

The little pigs lived in a small house with their mother.

Rimwe zuva amai vetunguruve vakati, ‘Endai munovaka dzenyu dzimba.’

One day their mother said, ‘Go and build your own houses.’

Tunguruve twakatanga kufamba.

Twakasangana nemurimi.

Murimi ainge akatakura uswa.

Kanguruve kechiposhi kakakumbira uswa.

Murimi akakapa humwe.

Kanguruve kakavaka imba yeuswa.

The little pigs started walking.

They met a farmer.

The farmer was carrying some straw.

The first little pig asked if he could have some straw.

The farmer gave the little pig some.

The little pig built a straw house.

Tunguruve twakafamba.
Kakunguruve kechiposhi kakavaka imba yeuswa.

Tunguruve twakaramba tuchifamba.

Twakasangana nemutemi wehuni.

Mutemi wehuni ainge akatakura huni.

Kanguruve kechipiri kakakumbira huni.

Mutemi wehuni akapa kanguruve dzimwe.

Kanguruve kakavaka imba yezvimuti.

The little pigs kept walking.

They met a woodcutter.

The woodcutter was carrying some wood.

The second little pig asked if he could have some wood.

The second little pig asked if he could have some wood.

The woodcutter gave the little pig some.

The little pig built a wooden house.

Kanguruve kechipiri kakavaka imba yezvimuti.

Tunguruve twakaramba tuchifamba.

Twakasangana nemuvaki.

Muvaki aisunda bhara rine zvidhinha.

Kanguruve kechitatu kakakumbira zvidhinha.

Muvaki akakapa zvimwe.

Kanguruve kakavaka imba yezvidhinha.

The little pigs kept walking.

They met a builder.

The builder was pushing a wheelbarrow full of bricks.

The third little pig asked if he could have some bricks.

The builder gave her some.

The little pig built a brick house.

Kanguruve kechitatu kakavaka imba yezvidhinha.

Tunguruve twese twakavaka dzimba. Tunguruve twese twakafara.

Soon, all three little pigs had a house of their own and they were all very happy.

Tunguruve twese twakavaka dzimba.

Rimwe zuva zimhumhi raipfuura mumugwagwa rakaona imba yeuswa. Kanguruve kechiposhi kaiva muimba yeuswa.

Then, one day, a big bad wolf came walking along the road. He saw the first little pig in his straw house.

Mhumhi yakagogodza pamusuo. Mhumhi yakati, “Kanguruve, kanguruve, zarura ndipinde!”

With an evil glint in his eye, he knocked on the first little pig’s door. “Little pig, little pig, let me come in!” he said.

“Kwete! Nebvudzi riri pachirebvu, rebvu changu, handikupinze!” kakazhamba kanguruve kachihuta.

“Not by the hair on my chinny, chin, chin! I will not let you in!” cried the frightened little pig.

Rimwe zuva zimhumhi raipfuura mumugwagwa rakaona imba yeuswa.

”Zvino ndichafuridza, ndigovhuvhudza, ndigowisa imba yako pasi!”

“Then I will huff and I will puff, and I will BLOW your house down!” growled the wolf.

Mhumhi yakafuridza, ikavhuvhudza, ikawisa imba yeuswa pasi.

The wolf huffed and he puffed and he blewthe straw house down.

Kanguruve kechiposhi kakabva katiza kachienda kuna mukoma, kuimba yezvimuti.

The first little pig ran all the way to his brother’s wooden house.

Mhumhi yakasvika paimba yezvimuti. Mhumhi yakagogodza pamusuo. Mhumhi yakati, “Tunguruve, tunguruve, zarurai ndipinde!”

The wolf was soon at the house made of sticks. He knocked on the door. “Little pigs, little pigs, let me come in!” he snarled.

“Kwete! Nebvudzi riri pazvirebvu, rebvu zvedu, hatikupinze!” twakazhamba tunguruve tuchihuta.

“Not by the hairs on our chinny, chin, chins! We will not let you in!” cried the frightened little pigs.

Mhumhi yakasvika paimba yezvimuti.

”Zvino ndichafuridza, ndigovhuvhudza, ndigowisa imba yenyu pasi!”

“Then I’ll huff and I’ll puff and I’ll BLOW your house down!” growled the wolf.

Mhumhi yakafuridza, ikavhuvhudza, ikawisa imba yezvimuti pasi.

The wolf huffed and he puffed and he blew the house down.

Tunguruve tuviri twakabva twatiza tuchienda kuna mukoma, kuimba yezvidhinha.

The two little pigs ran as fast as they could all the way to their brother’s brick house.

Mhumhi yakasvika paimba yezvidhinha. Mhumhi yakagogodza pamusuo. Mhumhi yakati, “Tunguruve, tunguruve, zarurai ndipinde!”

The wolf was soon at the brick house. He knocked on the door. “Little pigs, little pigs, let me come in!” he growled.

Mhumhi yakasvika paimba yezvidhinha.

“Kwete! Nebvudzi riri pazvirebvu, rebvu zvedu, hatikupinze!” twakazhamba tunguruve tuchihuta.

“Not by the hairs on our chinny, chin, chins! We will not let you in!” squeaked the little pigs.

”Zvino ndichafuridza, ndigovhuvhudza, ndigowisa imba yenyu pasi!”

“Then I’ll huff and I’ll puff and I’ll BLOW your house down!” roared the wolf in his loudest voice.

Mhumhi yakafuridza, ikavhuvhudza, ikavhuvhudza, ikafuridza, asi yakatadza kuwisa imba yezvidhinha pasi.

The wolf huffed and he puffed, and he puffed and he huffed, but he could not blow down the brick house.

Zimhumhi rakanokwira pamusoro pemba.

Zimhumhi rakashatirwa. Rakatarisa imba rikaona chimini. Rakabva rati kanyan’anya richinosvika pamusoro pemba, ndiye muchimini gwirigwidi.

The big bad wolf was very angry. He looked at the house and saw
the chimney. As quick as a flash, he climbed up on to the roof and
into the chimney.

Zimhumhi harina kuziva ngozi yaiva mberi. Kanguruve ketatu kainge kagadza zibhodho remuto pamoto. Zvino muto uya wakanga wokwata. Zimhumhi rakatserendendeka muchimini richinowiramo.

But the big bad wolf was in for a BIG surprise! The third little pig had been making soup and there was a big pot of boiling soup on the fire. The wolf slid down the chimney and landed right in it…

Mhumhi dununu yakaungudza ichinyuruka kubva mubhodho; ndiye wiririri, tande nemugwagwa. Tunguruve tutatu twakapembera.

With a loud howl, the foolish wolf jumped out of the pot, ran out of the house, and off down the road! The three little pigs cheered loudly.

Zimhumhi harina kuzomboonekwa zvakare. Tunguruve tutatu twakasara twogara murufaro.

The big bad wolf was never seen again, and the three little pigs lived happily ever after!

Tunguruve tutatu twakasara twogara murufaro.

Ndipo pakafira sarungano.

The end.