Shh. Chii chadaro?


ChiShona

English

“Worara zvakanaka Chiedza. Worara zvakanaka Chioniso!”

“Sleep well Chiedza. Sleep well Chioniso!”

Baba vanodzima mwenje.

Father turns off the light.

Baba vanodzima mwenje.

“Pfaka pfaka. Pfeche pfeche.”

(rustling sounds)

“Shh. Chii chadaro?” Chioniso anobvunza. Chiedza anotarisa Chioniso.

“Shh. What was that?” Chioniso asks. Chiedza looks at Chioniso.

“Pfaka pfaka. Pfeche pfeche.”

“Tsviriri. Tsviki tsviki.”

(squeaking sounds)

“Zibukanana!” Chiedza naChioniso vanohwanda pasi pegumbeze ravo.

“Monster!” Chiedza and Chioniso hide under their blanket.

“Tichaita sei?” anobvunza Chiedza.

“What are we going to do?” asks Chiedza.

Chiedza naChioniso vanohwanda pasi pegumbeze ravo.

“Rega tirivhundutsire,” Chioniso anodaro.

“Let us scare it away,” Chioniso says.

‘Tora sikavha. Tichagadzira zibukanana reduwo,” anodaro Chiedza. “Sikavhadzimu!”

“Take the scarf. We shall make our own monster,” says Chiedza. ‘The scarfi-ghost’

“Rine musoro webhora.”

“With a ball for a head.”

Sikavhadzimu!”

“Dhiriri! Dhururu!”

(loud noises)

“Ndinofunga tarivhundutsa,” anodaro Chioniso.

“I think we scared it,” says Chioniso.

“Maiwe! Riri kusimuka!” Chiedza anohwanda.

“Oh no! It’s getting up!” Chiedza hides.

Chiedza anohwanda.

“Kurumidza, tora shitibhedha,” anodaro Chiedza. “Tichagadzira shidhoma.”

“Quick, get a sheet,” says Chiedza. “We will make a sheet-oblin.”

“Weshu weshu.”

(shuffling sounds)

“Tochi iripi?” Chioniso anobvunza.

“Where is the torch?” Chioniso asks.

Chiedza anonongedza mwenje wakajekesa mugwagwa.

Chiedza points at the street light.

Weshu weshu.

“Ndichashandisa tochi kugadzira chigaronyanya nerenikoti yangu,” anodaro Chiedza. “Isa renikoti pachigaro.”

“I will use a torch to make a chair-adragon with my raincoat,” says Chiedza. “Place the raincoat over the chair.”

“Mazibukanana maviri anofanira kurivhundutsa,” anodaro Chioniso.

“Two monsters ought to scare it,” Chioniso says.

“Swededza tochi padyo, chigaronyanya chinobva chakura.”

“Move the torch closer, that will make chair-adragon bigger.”

Mazibukanana maviri anofanira kurivhundutsa.

Chioniso anovheyesa maoko ari pasi peshitibhedha.

Chioniso waves her hands under the sheet.

Chioniso anovheyesa maoko ari pasi peshitibhedha.

“Gwa gwa gwa.”

(heavy footsteps)

“Muri kuiteiko nhai vasikana?” baba vanobvunza.

“What are you girls doing?” father asks.

“Ndimi zibukanana!?” Chiedza naChioniso vanozhambatata.

“You are the monster!?” Chiedza and Chioniso yell.

“Zibukanana ripi?”

“What monster?”

“Gwa gwa gwa.”

“Ke ke ke-e. Gi gi gi.”

{laughing)

Vose vanoseka vachigadzira mazibukanana emimvuri.

They all laugh while making shadow monsters.

Vose vanoseka vachigadzira mazibukanana emimvuri.

Registration

Forgotten Password?