Muyamuri mukuru mudiki

ChiShona

English

Tarisa.

Ini ndinomhanya.

Ndinosvetuka.

Ndinotamba.

Ndinofara.

Look.

I run.

I jump.

I play.

I feel happy.

Tarisa. Ndinofara.

Tarisa.

Ndiri kuona maruva.

Maruva akanaka.

Look.

I see flowers.

Flowers are beautiful.

Maruva akanaka.

Tarisa.

Ndiani uyo?

Iye akanaka.

Look.

Who is that?

He is attractive.

Iye akanaka.

Ndiani uyu?

Ndiri kutadza kumhanya.

Ndiri kutadza kusvetuka.

Ndiri kutya.

Who is this?

I am failing to run.

I am failing to jump.

I am afraid.

Ndiani uyu?
Ndiri kutya

Ndiani uyu?

Ndakabata ani?

Iye mudiki.

Ndiani mudiki uyu?

Who is this?

Whom am I holding?

He is small.

Who is this small one?

Ndakabata ani?
Iye mudiki

Ndiri kuda kudya.

Iwe uri mudiki.

Ndinoda kudya iwe.

I want to eat.

You are small.

I want to eat you.

Ndinoda kudya iwe

Yowe, yowe.

Kwete, kwete, kwete.

Ndapota.

Yowe, yowe (expressing distress).

No, no, no.

Please.

Ndinoda kuenda.

Ndiri mudiki.

Ndapota.

I want to go.

I am small.

Please.

Ndapota

Hongu uri mudiki.

Enda. Enda.

Mhanya. Mhanya. Mhanya.

Yes you are small.

Go. Go.

Run. Run. Run.

Enda. Enda.

Unonzwisisa.

Wazviita.

Iwe wakanaka.

Chisara.

You are understanding.

Thank you.

Iwe wakanaka.

Goodbye.

Chisara

Ndiri kufara.

Ndiri kutamba.

Ndiri kumhanya.

Ndiri kusvetuka.

I am happy.

I am playing.

I am running.

I am jumping.

Ndiri kufara

Ndinofarira pano.

Ndinofamba pano.

Ndinorara pano.

Ndinogara pano.

I like it here.

I walk here.

I sleep here.

I live here.

Ndinofamba pano

Tarisa.

Chii?

Ndiri kutadza kunzwisisa.

Look.

What is it?

I cannot understand.

Chii?

Yowe, yowe.

Kwete, kwete, kwete.

Ndapota.

Yowe, yowe (expressing distress).

No, no, no.

Please.

Yowe, yowe, yowe

Ndiri kutya.

Ndinoda kubuda.

Ndapota.

I am afraid.

I want to get out.

Please.

Ndinoda kubuda

Ndiri pano.

Ndiri kuuya.

Mira.

I am here.

I am coming.

Wait.

Iwe?

Unogona chii?

Uri mudiki!

You?

What can you do?

You are small!

Ndiri kuuya
Unogona chii?

Hongu ndiri mudiki.

Ini ndinoshanda.

Iwe mira.

Tarisa.

Yes I am small.

I am a hardworker.

Wait.

Look.

Iwe mira
Ini ndinoshanda

Ona.

Simuka. Simuka.

Enda. Enda.

See.

Get up. Get up.

Go. Go.

Simuka. Simuka.

Chokwadi unoshanda.

Wazviita.

Iwe wakanaka.

You are truly a hardworker.

Thank you.

You are good.

Wazviita

Uri mudiki, asi uri muyamuri mukuru.

Iwe wakanaka.

Uya neni.

Famba neni.

You are small, but you are a great helper.

You are good.

Come with me.

Walk with me.

Uri mudiki, asi uri muyamuri mukuru

Registration

Forgotten Password?