Kana ndakura


ChiShona

English

Kana ndakura ndichagadzira zvinhu zvizhinji. Zvinhu zvikuru nezvidiki. Zvinhu zvinoshamisa chaizvo.

Ndichashandisa science kuzvigadzira zvese. Science kutsvaga ruzivo kubva mukuongorora zvinhu zvapasi zvakasiyana-siyana, nekuzoshandisa ruzivo rwacho.

When I grow up, I will build many things. Big and small things. Wild and amazing things.

I will use science to build them all.

Chekutanga, ndichagadzira bhiriji. Mushure mezvo, ndichagadzira shongwe refurefu. Ndozogadzira mugwagwa wakareba zvisati zvamboonekwa pasi rose. Unenge uchitangira mubhedhuru mangu uchinosvika kumwedzi chaiko!

Pandichagadzira izvi, ndichange ndiri civil engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirwa kwemigwagwa, mabhiriji, madhamu, nezvimwewo zvakadaro.

First, I will build a bridge. After that, I will build a very tall tower. And then, I will build the longest road in the world. It will start at my room and go right up to the moon!

When I build these structures, I will be a civil engineer.

Ndichagadzira mainjini zvakare. Mamwe mainjini achange ari muzvitundumuseremusere mamwe ari mudzindege.

Ndege dzichatitakura kubva kune nyika imwe dzichitiendesa kune imwewo. Chitundumuseremusere chichatiendesa kune nzvimbo iri kure kure kunze kwepasi rino inonzi Mars.

Pandichagadzira mainjini anobhururuka, ndichange ndiri aerospace engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirwa kwezvifambiso zvemuchadenga kana zvemunzvimbo dziri kunze kwepasi rino.

I will build engines too. Some engines will be in rockets and some will be in planes.

The plane will take us from country to country. The rocket will fly us all the way to Mars. My grandmother will come with me on all my trips!

When I build flying engines, I will be an aerospace engineer.

Ndichagadzira chifambiso chepasi penyanza. Chinenge chakagadzirwa nesimbi dzesteel nealuminum, chichivhetema. Tinenge tichishambira pamwechete nehove, nepapa, nenyangumi.

Ambuya vanenge vachibva vati, “Usamhanye Papori!” Asi mumwoyo vanenge vachinakidzwawo!

Pandichagadzira chifambiso chemumvura, ndichange ndiri marine engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirwa kwezvifambiso zvepamvura nemumvura.

I will build a vehicle that travels under the sea. It will be made of steel and aluminum, and it will be very fast. We will swim with the fishes, sharks and whales.

Grandmother will say, “Slow down, Papori!” But secretly, she will love it too.

When I build my submarine, I will be a marine engineer.

Asi handigumire ipapo. Ndichagadzira magetsi kubva patunhu tudikidiki, tudodzi. Kadodzi kamwe kanenge kachitungidza musha wedu wese. Ambuya vanobva vafara zvokuti, vanoita mabiko makuru!

Pandichagadzira magetsi ndichidaro, ndichange ndiri nuclear engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirwa nekushandiswa kwemwoto unobva mukupatsanurwa kwechicherwa chinonzi uranium.

But I won’t stop at that. I will produce electricity from small particles. One tiny particle will light up our whole village. Grandmother will be so happy that she will throw a big feast!

When I make power like that, I will be a nuclear engineer.

Handisati ndapedza! Ndapedza izvi, ndichagadzira robhoti. Rinenge richinzi Gogo.

Ini nerobhoti Gogo tichaita zvinhu zvizhinji zvinonakidza nokushamisa. Tichapenda madziro nekusuka midziyo yezvekudya. Tichabatira Ambuya hove zhinjizhinji!

Pandichagadzira robhoti rangu, ndichange ndiri robotics engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirwa kwemichina inobatsira pamabasa anoitwa nevanhu.

I’m not done yet! Next, I will build a robot. Her name shall be Gogo.

Gogo and I will have many adventures.
We will paint the walls and do the dishes. We will catch Grandmother many, many fishes!

When I build my robot, I shall be a robotics engineer.

Ini nerobhoti Gogo tichagadzira firewall. Iyi midzivo inotadzisa vamwe vanhu kuona zvimwe zvinhu mumakombiyuta. Inozochengetedza makombiyuta neindaneti kubva kunhubu dzinoda kuba zvinhu zvevamwe zvechivande. Ndichaita kunge mhare dziya dzemumakomiki! Ambuya vachazodada neni.

Pandichachengetedza indaneti, ndichange ndiri cybersecurity engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzira nzira dzekuchengetedza zviri mumakombiyuta.

Gogo and I will build a firewall. It will guard computers and the Internet from bad guys trying to steal other people’s secrets. I will be like a superhero! Grandmother will be so proud.

When I protect the Internet, I will be a cybersecurity engineer.

Ndichagadzira muchina unochenesa nyanza. Neumwe unochenesa mweya watinofema. Mhuka dzichange dziine utano, vanhu vachifema nyore.

Ndichaponesa pasi rese nemichina yangu.

Pandichagadzira michina inochenesa pasi rino, ndichange ndiri environmental engineer. Uyu ndiinjiniya ane unyanzvi mune zvekugadzirisa matambudziko ane chekuita nerugaro rwenzvimbo nezvinhu zvakatikomberedza.

I will build a machine to clean the sea. And another to clean the air. The animals will be healthy and people will breathe easy.

I will save the earth with my machines!

When I make machines to clean the planet, I will be an environmental engineer.

Ndichagadzirira imbwa yangu Pempem nzeve itsva (yakabvisika nzeve ichirwa… giririri). Ndinobva ndazogadzirira Ambuya seti itsva yemazino. Ndinozopedzisira nekuzvigadzirira mapapiro!

Pandichagadzira nhengo dzemuviri dzokuisira, ndichange ndiri biomedical engineer. Uyu ndiinjiniya anoshandisa unyanzvi hwechiinjiniya kugadzirisa matambudziko ane chekuita nezveutano nezvekurapa.

Ndichabva ndazopedza pasi rose ndichibhururukira mudenga denga, ndichitsvaga zvimwe zvekugadzira.

I will build a new ear for my dog Pempem (she lost her ear in a fight… grrrr). Then I will build a new set of teeth for Grandmother. Finally, I will build wings for myself!

When I build artificial body parts, I will be a biomedical engineer.

And I will soar over the world looking for more things to build.

Vanainjiniya vanotigadzirira pasi rose. Vanainjiniya vanogadzira, vanoronga uye vanofunga magadziriro epasi rose rakatikomberedza. Vanogadzira makombiyuta, michina, nezvivakwa. Vanogadzira zvinhu zvekugadzirisa zvimwewo zvinhu zvakasiyana-siyana.

Ndiani akagadzira terevhizhoni iri mumba menyu? Ko motokari nemabhazi zviri mumigwagwa? Ko michina yex-ray iri muzvipatara? Zvese izvi zvakafungwa nekugadzirwa naanainjiniya!

Engineers Build Our World. Engineers make, plan and design the world around us. They build computers, machines, structures. They build materials that make our lives easier.

Who built the television in your home? The cars and buses on the streets? The X-ray machines in the hospitals? They were all designed and built by engineers!

Zivo
Papa izwi reKiSwahili. Nyangumi izwi reKiSwahili zvakare.
KiSwahili mutauro unotaurwa kunyika dzinosanganisira Kenya neTanzania. Une ukama nemutauro weChiShona.


‘Kana ndakura’ is a translation by ZimbOriginal of the original story When I Grow Up (English),‘ written by Priyadarshini Gogoi, illustrated by Tarique Aziz, supported by CISCO, published by Pratham Books (© Pratham Books,2020) under a CC BY 4.0 license, first released on StoryWeaver.