Gudo negarwe


ChiShona

English

Gudo rinosangana negarwe pamahombekombe edziva.

Baboon meets Crocodile by the lake.

“Unogara kupi?” gudo rinobvunza.

“Mudziva,” garwe rinopindura.

“Where do you live?” asks Baboon.

“In the lake,” says Crocodile.

“Unogara kupi?” garwe rinobvunza.

“Mumiti,” gudo rinopindura.

“Where do you live?” asks Crocodile.

“In the trees,” says Baboon.

“Unogona kushambira here?” garwe rinobvunza.

“Can you swim?” asks Crocodile.

” Handigone kushambira,” gudo rinopindura.

“Ndinokufundisa,” rinodaro garwe.

“I cannot swim,” replies Baboon.

“I can teach you,” says Crocodile.

“Tiri shamwari. Usatye zvako,” rinodaro garwe.

“We are friends. Do not be afraid,” says Crocodile.

“Gudo, babamudiki vangu vari kurwara. Vari kuda nyama,” rinodaro garwe.

“Baboon, my uncle is sick. He needs meat,” says Crocodile.

Gudo riri kutya zvikuru. Garwe richaridya here?

Baboon is very afraid. Will Crocodile eat her?

Gudo riri kuda kutiza garwe.

Baboon wants to escape from Crocodile.

Gudo rinofunga zano.

Baboon has an idea.

“Ndichakupa mwoyo wangu, kuti uvape,” gudo rinovimbisa.

“I will give you my heart for him,” Baboon promises.

“Mwoyo wangu uri mumuti uri munhivi.

“My heart is in a tree on the land,” says Baboon.

“Unganotora here mwoyo wako?” rinobvunza garwe.

“Hongu,” rinopindura gudo.

“Will you fetch your heart?” asks Crocodile.

“Yes,” says Baboon.

Garwe rinoshambira richidzokera kunhivi.

Gudo rinotizira kumiti.

Crocodile swims back to the land.

Baboon runs to the trees.

“Hausi shamwari yangu. Wandinyepera!” rinodaro garwe.

“You are not my friend. You lied!” says Crocodile.

“Hatisi shamwari. Uri kuda kundidya!” rinodaro gudo.

“We are not friends. You want to eat me!” says Baboon.Gudo negarwe’ is a translation by ZimbOriginal of the original story ‘Ape and Crocodile (English),‘ written by Mulualem Daba, illustrated by Abraham Muzee, published by African Storybook Initiative (© African Storybook Initiative, 2016) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver.