Gava rine mabiribidi


ChiShona

English

Gava rainzi Garikai raiva nemabiribidi.

Rimwe zuva, raitengesa manwiwa makuru, akanga achangobva kunongwa. “Manwiwa pano!”

Garikai Jackal was a sly jackal.

One day he was selling big, fresh watermelons. “Watermelons for sale!”

“Mutengo wako uri pamusoro zvekuti,” yakadaro tsuro Tsungai.

“Uri kudaidzira mari yakawandisa,” yakadaro furiramudenga Fungai.

“Your price is too high,” said Tsungai Rabbit.

“You are asking too much,” said Fungai Giraffe.

Gava Garikai rakafunga zano rakachenjera.

Garikai Jackal had a clever idea.

Rakatsemura nwiwa guru,

He slit open a big watermelon,

ndokufofovora zvemukati zvose,

scooped out the fruit,

rikazvikabira-kabira,

and gobbled it up,

ndokubva razadza mvura mukati!

Rakatora tsono neshinda ndokusona, richibatanidza nwiwa pakare.

Rakaramba richiita izvi, kusvikira rapedza manwiwa ose.

then he filled it with water!

He took a needle and thread, and sewed the watermelon back together.

He did this again and again, until he was done with all the watermelons.

Rakabva ratengesa manwiwa aro nemutengo wakaderera.

Mhuka zhinji dzakatenga manwiwa aGarikai.

He sold his watermelons for a cheap price.

Many animals bought from Garikai Jackal.

“Nwiwa iri rinongova nemvura chete mukati,” yakadaro tsoko Kocho ichinyunyuta.

“This watermelon has only water in it,” complained Kocho Monkey.

“Ndizvozvo, mawana zvinoenderana nemari yamabvisa,” rakadaro gava Garikai.

“Well, you got what you paid for,” said Garikai Jackal.

“Tinofanira kudzidzisa Garikai chidzidzo,” yakadaro nzou Sheu.

“We need to teach Garikai Jackal a lesson,” said Sheu Elephant.

Mhuka dzakakokorodzana kuti dzirangane zvekuita. “Ndine zano,” rakadaro zizi Zivai.

The animals gathered around to come up with a plan. “I have an idea,” said Zivai Owl.

Dzakatora demhe renwiwa,

They took an empty watermelon,

dzikandonyera Garikai mukati…

stuffed Garikai Jackal into it…

ndokutamba nhabvu naro.

and played a game of football with it.

Gava Garikai rakaita dzungu!

Rakadzidza chidzidzo. Harina kuzomboita chitsotsi zvakare.

Garikai Jackal was dizzy!

He learned his lesson and never cheated again.Gava rine mabiribidi’ is a translation by ZimbOriginal of the original story Foxy Joxy Plays a Trick (English), written by Nahida Esmail, illustrated by Mdu Ntuli , published by Book Dash (© Book Dash, 2017) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver. Modification of the original work include change of the names of the characters.