Dzese dzinodya


ChiShona

English

Iyi imombe.

This is Cow.

Mombe inodya uswa.

Cow eats grass.

Iyi ihuku.

This is Chicken.

Huku inodya chibage.

Chicken eats corn.

Iri ibhiza.

This is Horse.

Bhiza rinodya mubhanana.

Horse eats a banana tree.

Iyi inzou.

This is Elephant.

Nzou inodya nzimbe.

Elephant eats sugarcane.

Iyi ishumba.

This is Lion.

Shumba inodya nyama mbishi.

Lion eats raw meat.

Dzese dzinorarama nekudya.

They all live by eating food.

Asi zvekudya zveshumba zvakasiyana nezvedzimwe.

Shumba inodya nyama, dzimwe mhuka dzinodya zvimerwa.

But Lion’s food is different.

Lion eats meat while the other animals eat plants.Dzese dzinodya’ is a translation by ZimbOriginal of the original story ‘Everyone Eats (English),‘ written by All Children Reading Cambodia, illustrated by Chhoun Sambath, published by The Asia Foundation (© The Asia Foundation, 2018) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver.