Chivururukwa


ChiShona

English

Paivepo nemurimi nemukadzi wake. Vaiva nemwanakomana ainzi Chivururukwa. Iri izita rinoreva munhu akapusa zvekuti.

Once upon a time there was a farmer and his wife. They had a son named Chivururukwa. This is a name used to refer to a very foolish person.

Rimwe zuva Chivururukwa achivhurira mbudzi, nyanga yembudzi yakabvarura shati yake. Amai vake vakabva vamutuma kuchitoro kunotenga tsono yekuti vasone shati yacho. Chivururukwa akanotenga tsono ndokuiisa muhomwe yeshati yake.

One day as Chivururukwa took the goats out of the goat pen, a goat’s horn tore his shirt. His mother then sent him to the store to buy a needle for her to mend the shirt. Chivururukwa bought the needle and put it in the pocket of his shirt.

Ava kudzokera kumba, akaona vakomana vaitamba bhora ndokunotambawo navo. Tsono yakadonha kubva muhomwe ikarasika. Paakasvika kumba akaudza amai vake zvainge zvaitika.

“Chivururukwa mwanangu,” vakadaro amai vake, “zvikazoitika sekudai zvekare, tanga waputira tsono yacho mubepa.”

“Ehoyi Amai, ndapabata,” Chivururukwa akapindura.

On his way home he saw some boys playing football and he joined them. The needle fell out of his pocket and got lost. When he got home he told his mother what had happened.

“Chivururukwa my child,” said his mother, “next time first wrap the needle in a piece of paper.”

“Yes Mother, understood,” replied Chivururukwa.

Zuva rakatevera, mukomana akatora hari ndokuenda kunochera mvura. Mushure mekuizadza nemvura akarangarira zvakanga zvarehwa naamai vake. Akabva aputira hari nebepa kuti aitakure achienda kumba.

Ava munzira bepa rakabvaruka. Hari yakadonhera pasi ndokuputsika, mvura yese ichibva yarasika.

Paakasvika kumba amai vake vakamutsanangurira zvinyoronyoro, “Mwanangu, zvikazoitika sekudai zvekare, unotsiga hari yacho. Ndiko kuti ugone kuitakura usingarase mvura.”

“Ehoyi Amai, ndapabata,” Chivururukwa akapindura.

The next day the boy took a pot and went to fetch water. After he had filled it with water he remembered what his mother had said. He then wrapped the pot in a piece of paper so he could carry it home.

On the way, the paper got torn. The pot fell and broke into pieces, spilling all the water.

When he got home his mother patiently explained, “My child, next time put the pot on your head. Then you’ll be able to carry it without spilling.”

“Yes Mother, understood,” replied Chivururukwa.

Zuva rakatevera, baba Chivururukwa vakamutuma kunofudza mbudzi. Akarangarira zvakanga zvarehwa naamai vake, ndokubva atora mbudzi akaitsiga.

Mbudzi yakakava ikamara-mara musoro waChivururukwa. Ropa rakatanga kuyerera kumeso kwake.

“Ucharega rini ufuza uhwu?” vakadaro baba vake nehasha. “Mbudzi dzinosungwa dzodhonzwa netambo! Kwana iwe! Ukaramba uchidai ndichakudzinga pamusha pano.”

The following day Chivururukwa’s father told him to take the goats out to graze. He remembered what his mother had said then he took a goat and carried it on his head.

The goat kicked and scratched Chivururukwa’s head. Soon blood was trickling down his face.

“When will you stop your stupidity?” shouted his father. “Goats are tied and pulled with ropes! Behave properly or you’ll have to leave this house.”

Zuva rakatevera, baba Chivururukwa vakatuma mwana wavo kunotenga nyama kumusika. Chivururukwa akarangarira zvavakanga vamutaurira, ndokubva asunga nyama netambo akamhanyira kumba achiizvuva. Aisada kunonokera baba vake.

Ndofunga unongoziva zvainge zvaita nyama yacho paakasvika nayo kumba!

The next day Chivururukwa’s father sent his son to buy meat at the market. Remembering what his father said, Chivururukwa tied a rope around the meat then he ran home while pulling it. He did not want to keep his father waiting.

I’m sure you can imagine how the meat looked when he reached home with it!

Baba Chivururukwa vakaviruka nehasha. Vakaudza Chivururukwa kuti atute twake aende. Amai vake vachinzwa izvi vakasarudza kuenda nemwana wavo. Vakatora gonhi repamusuo webikiro vakaenda naro. Vaida kuzorishandisa paimba yavainge varonga kuzovaka.

Chivururukwa’s father was so angry. He told Chivururukwa to pack his things and leave. When his mother heard this she decided to leave with her son. They took the kitchen door with them. They needed it for the new house that they planned to build.

Vakafamba kwenguva, asi vakashaya nzvimbo yaiita kuvakira imba yavo itsva. Kunze kwasviba, vakafunga zvekukwira mumuti kuti vararemo. Vakazvuvira gonhi nezvinhu zvavo mumuti.

They walked for quite a while, but could not find anywhere to build their new house. When it became dark they decided to climb up a tree to sleep. They pulled up the door and their belongings with them.

Mushure mekukwira mumuti vakanzwa ruzha rwaibva pasi. Vakaona vanawanzaimoto vatatu vaiva nemasaga akazara zvinhu. Chivururukwa naamai vake vakavhunduka zvikuru, gonhi ravo rikadonhera pasi. Varume vaya vatatu vakavhundukawo ndokutiza vachisiya masaga avo.

After climbing the tree they heard noises from below. They saw three dangerous men with loaded sacks. Chivururukwa and his mother were so scared that their door dropped to the ground. The men got such a fright that they ran away, leaving their sacks behind.

Chivururukwa naamai vake vakaburuka kubva mumuti. Vakavhura masaga evarume vaya. Vakawana makazara mari, mbatya, magumbeze, nezvimwewo zvinhu zvavaida kuti vatange kugara muimba itsva. Vakawana nzvimbo yakanaka yavakavakira imba yavo.

Chivururukwa naamai vake vakazogara vachifara kwemazuva nemazuva.

Chivururukwa and his mother climbed down the tree. They opened the men’s sacks. Inside they found money, clothes, blankets, and other things they needed to set up house. They soon found a good place and built their house there.

Chivururukwa and his mother lived happily ever after.‘Chivururukwa’ is a translation by ZimbOriginal of the original story ‘Kisirusiru, the foolish one’ written by Cissy Kiwanuka Luyiga, illustrated by Catherine Groenewald, published by African Storybook Initiative (© African Storybook Initiative 2014), under a under a CC BY 4.0 license. Source www.africanstorybook.org. Modifications to the original work include changes to names of the characters.