Chivande chemvuu

ChiShona

English

Kurwizi rukuru, zuva rakanyura kumadokero.

Zvishoma nezvishoma chiedza chakanyangarika.

By the big river, the sun set in the west.

Slowly the daylight faded.

Paiva nezvipembere.

Zvipembere zvakaenda kunovata.

Zvipembere zvakanga zvaneta.

There were rhinos.

The rhinos went to bed.

The rhinos were tired.

Zvipembere zvakanga zvaneta.

Paiva nenzou.

Nzou dzakaenda kunovata.

Dzakanoradzika misoro.

There were elephants.

The elephants went to bed.

They went to lie down their heads.

Paiva nemvuu.

Mvuu hadzina kuenda kunovata.

Dzakasekera mumwoyo dzakatarisa zvipembere nenzou.

Mvuu dzakanoshamba mumvura.

There were hippos.

The hippos did not go to bed.

They laughed up their sleeves as they watched the rhinos and elephants.

The hippos went bathing in the water.

Mvuu dzakanoshamba mumvura inotonhorera.

Mvuu dzakanyura murwizi.

Mumvura yaitonhora zvekuti dzaibvunda.

The hippos sank into the river.

In water so cold that it gave them a shiver.

(Mvuu hadzigone kutuhwina, sezvinofungwa nekondo.

Hadzigone kuyangamara, dzinogona kungonyura.)

(Hippos can’t swim, like the hamerkops think.

They can’t float, they could easily sink.)

Dzakanyura zvishoma nezvishoma.

Dzikanotsika pasi, imo murwizi.

They sank slowly.

And then they landed on the river bed.

Dzakanyura zvishoma nezvishoma.
Dzikanotsika pasi imo murwizi.

Dzakafamba dzichidauka mumvura.

Dzichidaukira kumusoro kuti dzifeme.

They bounced as they walked in the water.

Bouncing up so they could breathe.

Hove dzaitevera dziri pedyo.

Dzichipimbiringa pakati pemvuu.

The fish followed closely.

Weaving in and out between the hippos.

Hove dzaitevera dziri pedyo.

Mvuu dzakapedza maawa dzichingoita izvi.

Dzikazobuda dzichinofura pamahombekombe.

The hippos did this for hours.

Then they came up to graze on the shore.

Dzakazvizunza-zunza dzichibhibhidza pasi kuti dziome.

Dzakamofodza uswa dzikautsenga-tsenga kusvika dzaguta.

They dried off their bodies by shaking and stomping.

They bit-off and chewed mouthfuls of grass until they were full.

Dzakamofodza uswa dzikautsenga-tsenga.

Zuva rakadzoka, richibuda nekumabvazuva.

Zvishoma nezvishoma, rima rakanyangarika.

The sun returned, rising up from the east.

The night slowly faded away.

Zvipembere zvakamuka kuti zvitambe.

Nzou dzakamuka kuti dzifare muzuva.

Asi mvuu dzakagwedaira dzichienda kunovata.

The rhinos got up to play.

The elephants got up to enjoy the sun.

Yet the hippos dawdled off to lie down.

Zvipembere zvakamuka kuti zvitambe.

Zvipembere nenzou zvakanetseka.

Ko mvuu dzichatamba rinhi?

The rhinos and elephants wondered.

When will the hippos play?

Zvipembere nenzou zvakanetseka.

Nyambisirwa mvuu dzaitamba, chivande, usiku.

And yet the hippos secretly played at night.