Chipuka china Chiedza


ChiShona

English

Pane chinhu chiri kutevera Chiedza.

Something is following Chiedza.

Chine tsvina.

Chiri kunhuwa.

Chipuka!

It is dirty.

It is smelly.

It is a beast!

Chiedza anogona kumhanya.

Chipuka chinogona kudzinganisa.

Chiedza is good at running.

The beast is good at chasing.

Chiedza anonyanya kugona kusvetuka.

Chipuka chinonyanya kugona kukapaira.

Chiedza is better at jumping.

The beast is better at splashing.

Chiedza anonyanyisa kugona kukwira.

Chipuka chinonyanyisa kugona kuchera.

Chiedza is best at climbing.

The beast is best at digging.

Chiedza nechipuka vanofarira kuimba!

Chiedza and the beast both love singing!

Dzava nguva dzekuti Chiedza achienda kumba.

Chipuka chetsvina nekunhuwa chiri kuda kuendawo kumba!

It’s time for Chiedza to go home.

The dirty, smelly beast wants to go home too!

“Zvipuka zvine tsvina, zvinonhuwa, mumba kwete!” vanodaro Amai.

“No dirty, smelly beasts in the house!” says Mama.

Chiedza nechipuka vanogona kuverevedza.

Chiedza and the beast are good at sneaking.

Chiedza anogona kupfeka.

Chipuka hachigone.

Chiedza is good at dressing up.

The beast is not.

Chiedza nechipuka vanogona kuhwanda mumafuru.

Chiedza and the beast are good at hiding in the bubbles.

Chipuka hachina tsvina.

Chipuka hachisi kunhuwa.

Chipuka chachena, uye chanaka!

The beast is not dirty.

The beast is not smelly.

The beast is clean and lovely!‘Chipuka china Chiedza’ is a translation by ZimbOriginal of the original story ‘Unathi and the Dirty, Smelly Beast (English),’ written by Jon Keevy, illustrated by Jess Jardim-Wedepohl, published by Book Dash (© Book Dash, 2016) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver. Modifications to the original work include a change of the title in the translation, and a change of the characters’ names.