Chamasango

Audiostory

Kare kare, kwaiva nemumwe musha waiva nevakomana vaifarira kubata mbeva, saka vaipota vachinoteya mariva mazuva ose. Mumwe wevakomana ava ainzi Chamasango. Nguva dzose, Chamasango aibata mbeva dzakawanda kudarika vamwe vose. Rimwe zuva, vakomana vakabuda rungwanani-ngwanani kunotarisa mariva avo. Chamasango akanowana riva rake rabata Mudhende. Vachiona izvi, vakomana vose vakanongedza Chamasango vachimuseka, nokuti zvainzi kubata Mudhende kwaishura rufu. Vakamuudza kuti auraye Mudhende asi akaramba. Chamasango akatora Mudhende ndokumuisa munhava yake.

Paakadzokera kumba zuva rovira, akanoratidza amai vake Mudhende uya. Vachiona izvi, vakaridza mhere nokuti vaifunga kuti mwana wavo akanga ava kuzofa. Papera chinguva, amai vaChamasango vakati kwaari, ‘Mwanangu, kuti rufu rwusakuwane unofanira kuenda kunyika iri kure kure isina anokuziva.’ Chamasango akabva arongedza twake akatorana nenhava iya yaiva naMudhende ndokuonekana naamai vake.

Chamasango akafamba kwemazuva mazhinji asingazive kwaainge akananga. Akatanga kuneta, kunzwa nyota, nekurumwa nenzara. Akaramba achifamba, ndokuzosvika paiva nebako rainge rakapfigirwa nebwe guru. Akaedza kusunda ibwe riya asi akatadza. Neshungu, akagara pasi ndokutanga kuchema. Achichema kudaro, ibwe riya rakangoerekana rakunguruka bako ndokuzaruka. Chamasango akashama nazvo. Akasimuka ndokupinda mubako, ibwe riya ndokukunguruka richidzokera pakare.

Chamasango akapinda mubako muya aine kutya kukuru, nekuda kwerima raivamo. Akaringa-ringa ndokuona kuti bako iri raitova nyika yakakura. Maiva nemhuka neshiri zhinji. Mhuka idzi dzakanga dzisina mufaro nokuti dzaishuwira kuva kunze kwebako dzichiona zuva.

Chamasango aona Chapungu, akaenda kwaari kuti abvunze zvaiitika. ‘Tese takapinda muno semaitiro awaita iwe,’ akadaro Chapungu. ‘Mubako muno munogara kamwe kachembere kane mwoyo wakaipa zvikuru. Ndiko kanotonga nyika ino. Kanogara mukatumba ako,’ akadaro achinongedza katumba kaiva mubako. ‘Kachembere aka kane gona rine mafuta anojekesa, kana kuvhura iro suo rebako.’ Chamasango akati dhuu kufunga ndokubva abvunza achiti, ‘Zvino tingadii kuti tibude muno?’ ‘Nzira yokubuda muno ndinoiziva,’ akadaro Chapungu. ‘Chinonetsa chete kutora gona kubva kune kachembere aka.’

Zvino zvese izvi zvaiva munzeve maMudhende uyo akanga uri munhava yaChamasango. Achinzwa izvi akabva aburitsa musoro neparutivi penhava ndokuti kuna Chamasango, ‘Ini ndakapunyuka rufu nekuda kwako, saka nhasi ndinoda kukubatsirawo. Zvandiri mudikidiki, ndinokwanisa kupinda mukatumba ako ndisina anondiona. Ndichapindamo ndonoba gona rine mafuta. Pandinobuda mumwe anozofanira kuchimbidza kunditora.’ ‘Hazvina kuipa,’ akadaro Chapungu. ‘Paunobuda ndichakutora ndobhururuka newe. Iwe Chamasango uchanomira pasuo wokandirwa gona naMudhende, wobva wazarura bako.’ Vakabva varonga musi wavaizoita izvi.

Zuva riya rakati rasvika, Mudhende akapinda mukatumba kekachembere kaya ndokuba gona riya achibva atiza. Kachembere kakaedza kunobata Mudhende, asi akabva anakurirwa mudenga naChapungu. Chamasango akakandirwa gona riya achibva atora mafuta ndokuzarura bako. Mhuka dzose dzichiona izvi dzakamhanya dzichibuda mubako. Chembere yakasara yoti tana tana mhuka dzose dzatopera kubuda. Chamasango achiona kuti mhuka dzese dzakanga dzabuda, akabva abudawo mubako ndokubata ibwe riya nemafuta zvakare richibva radzokera pakarepo. Kachembere kaya kakabva kasara kari kega mubako.

Zvokuita

1. Crossword

Leave a Comment

Registration

Forgotten Password?